Peranan Jawatankuasa OSS

Memperluaskan penggunaan perisian sumber terbuka di luar atau di dalam kampus dan
memperkembangkan jumlah pengguna dan komuniti pembangunan perisian OSS.

Merancang dan menyelaras inisiatif-inisiatif baru produk OSS yang berimpak tinggi.
Menghebahkan dan mempromosi penggunaan perisian OSS di kalangan warga USM.